Que é Marín 2020?

Ten como obxectivo definir a estratexia de cidade de desenvolvemento urbano sostible para Marín para o período 2014-2020, a través dun proceso de participación cidadá, que aspira a facilitar a acción urbanística, económica, medioambiental, cultural, social e de gobernanza da cidade. Para iso, partirase dun diagnóstico do territorio que permita configurar a organización e estrutura do territorio, na que se identifiquen aspectos tales como os sistemas de espazos libres, os de necesaria protección ou preservación, o sistema de transportes, as redes de infraestruturas, os equipamentos e dotacións, as operacións estratéxicas, as zonas de desenvolvemento etc. Marín 2020, xorde, pois, como un instrumento que sirva para actuar sobre novos obxectivos, coa vontade de resolver os problemas existentes e impedir que xurdan outros novos, ofrecendo propostas alternativas para conseguir un municipio mellor.

A metodoloxía que se empregará para o seu desenvolvemento partirá de integrar nela os programas e experiencias realizados, que propicien, por  unha parte, a adaptación ás necesidades territoriais e socioeconómicas da cidade e as súas tendencias de desenvolvemento a curto e medio prazo e, por outra, un primordial proceso de concertación entre as distintas administracións concorrentes sobre o territorio e entre as devanditas administracións e os axentes económicos e sociais que operan sobre os devanditos territorios.

Granxa de Briz (3)